Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je osvč Jan Příborský, so sídlom Nesovice 313, 683 33, identifikačné číslo: 04969031, podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, registrovaného: Mestský úrad Bučovice (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  Jan Příborský
  Nesovice 313, 683 33
  info@svetlodesign.sk
  +421 910 599 004
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval povereníkov na ochranu osobných údajov.
II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.
III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 1. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • Účelom spracovania osobných údajov je
 1. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
IV.

Čas uchovávania údajov

 • Správca uchováva osobné údaje
 1. po dobu potrebnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 • Príjemcami osobných údajov sú osoby
 1. Geis parcel CZ s. r. o., IČO: 63077051, Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice
 2. Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín
 3. General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Priemyselná 5619/1, 586 01 Jihlava
 4. Solitea, a.s., Drobného 49, Brno 602 00
 • Príjemcovia osobných údajov do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ).
 1. Shopify Inc., 151 O'Connor Street, Ground floor, Ottawa, ON K2P 2L8, Canada
VI.

Vaše práva

 • Za podmienok stanovených v GDPR máte
 1. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 2. právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 3. právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 5. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15. 1. 2021